کالایی در سبد نیست
 
 
قیمت دلار 13.500 تومان محاسبه شده است.
هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 161,865
8 Nano Pro May 2018 76Th/s 4000W 48db SHA-256 160,110
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 157,410
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 156,870
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 144,045
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 136,485
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 135,405
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 132,705
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 127,575
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 119,340
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 119,070
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 116,640
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 113,940
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 113,940
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 112,995
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 111,375
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 111,240
Zeon 180K Sep 2018 180ksol/s 2200W 47db Equihash 109,485
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 107,460
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 105,840
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 103,815
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 103,410
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 98,010
A10 ETHMaster (500Mh) Sep 2019 500Mh/s 750W 75db EtHash 95,310
X7+ Miner Mar 2019 320Gh/s 2000W 72db X11 95,175
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 94,095
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 93,825
8 Nano 44Th Oct 2018 44Th/s 2100W 47db SHA-256 93,420
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 92,070
A10 ETHMaster (485Mh) Sep 2018 485Mh/s 850W 75db EtHash 92,070
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 91,125
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 90,855
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 85,725
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 83,970
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 82,890
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B 82,080
A10 ETHMaster (432Mh) Sep 2018 432Mh/s 740W 75db EtHash 82,080
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 81,810
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 78,705
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 77,625
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 76,545
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 72,765
A10 ETHMaster (365Mh) Sep 2018 365Mh/s 650W 75db EtHash 69,255
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 68,175
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 65,745
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 64,530
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 64,125
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 61,965
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 61,290
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 59,400
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 58,590
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 56,970
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 56,430
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 51,570
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 50,355
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B 49,140
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 49,140
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 49,005
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 48,330
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 48,195
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 47,385
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 44,955
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B 43,335
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 41,715
B3 Mute Sep 2018 230Mh/s 1150W 60db 2 41,175
B3 Pro (8G) Jun 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 40,905
B3 Pro Apr 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 40,905
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 40,095
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash 39,150
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 36,855
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 36,180
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 35,775
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 35,640
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 35,370
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash 34,695
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 34,155
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 34,155
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 33,075
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 32,805
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash 32,535
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 32,265
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 31,995
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 31,860
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 31,590
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 30,780
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 30,375
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 29,295
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 28,620
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 27,675
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 27,405
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 26,730
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 26,460
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 26,460
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 26,190
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 25,380
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 25,380
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 24,435
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 24,030
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 23,355
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 23,085
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 22,545
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 22,275
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 21,870
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 21,465
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 20,790
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 19,575
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 19,305
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 19,170
B5 Plus Feb 2018 110Mh/s 800W 65db EtHash 18,900
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 18,225
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 17,280
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 17,145
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 16,335
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 16,065
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 15,930
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 15,795
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 14,715
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 14,580
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 13,365
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 12,960
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 10,935
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 10,125
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 9,720
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 9,720
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 9,180
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 8,775
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 8,640
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 8,370
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 8,235
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 8,235
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 8,235
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 8,100
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 7,965
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 7,695
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 7,560
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 7,290
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 6,750
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 6,615
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 6,075
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B 6,075
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 5,805
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 5,535
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 4,995
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 4,320
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 3,915
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 3,915
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 3,780
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 3,375
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 3,105
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 2,970
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 2,430
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 2,430
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 2,025
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 1,755
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 1,620
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 1,350
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 1,350
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 1,350
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 945
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 810
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 675
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 675
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 540
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 540
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 540
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 270
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 135
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 -135
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 -135
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 -135
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 -270
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 -405
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 -540
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority -675
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority -810
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 -945
image01